شماره حساب

 

شماره حساب بانک صادرات

۰۱۰۲۵۲۹۲۰۱۰۰۶

شماره کارت

۶۰۳۷۶۹۷۵۵۶۳۹۵۲۷۲

 

شماره حساب بانک صادرات

0115342711006

شماره کارت

6037691990428278