درباره ما

درباره ما

دردل کوه وپس ازگذر از تونل هــای تاریک و پیچ درپیچ که ارتفاع آنهــــا به دو متر هم نمی رسد،رگه هایی به رنگ سبــــز-آبــی در دل سنگهــای نشسته بردیــواره ها چشم راخیره میکند.

 اینجا خــانه اصیل تـــرین و مرغوب تـــرین سنگ جهان یعنی فیروزه است.

نیشابور را به نام سنگ قیمتی اش یعنی فیروزه می‌شناسنــد. آوازه این سنگ به دورترین نقاط جهان رسیده است. 

فیروزه یک سنگ قیمتی و مرغوب می باشد، این سنگ به دلیل داشتــن رنگ آبی خاص خود که به رنگ آبـی فیـــروزه اي معروف است شناخته میشود.

فیروزه از قدیم الایام بعنوان یک سنگ قیمتی و زینتی کاربرد داشته است.

فیــــروزه از نظر رنگ، نقش و کیفیت انــواع متنوعـــی دارد که مرغوب تریـــن و معروف ترین آنها عبارتند از:فیروزه عجمی و فیروزه شجری که هر دو نــوع آن در ایران موجود است.

محصولاتی زیبا، هدیه ای گران بها که خاطره چهار باغ اصفهـــان و میدان نقش جهـــان را برایمـــان زنده میکند.

درباره محصولات فیروزه کوبی مسجدی

محصولات فیروزه کوبی مسجدی که ظروفی با کیفیت است، بازپروراندن یک رؤیای اصیل از هنر مردمان اصفهان است.

 این ظروف که در سایزهای مختلف تولیدوعرضه میشوند،یک اصفهان کــوچک در یک ظرف زیبای مسی است.محصولات فیروزه کوبی، هنر دست هنرمندان اصفهانـی است.

محصولات صنایع دستی مسجدی کاملا ساخته ی دست هستند.

به این صورت که ابتدا قالب مسی(با توجه به نوع محصول) را میسازند و سپس روی آن به صورت یکی یکی بادست سنگ های فیروزه نیشابور اصل رامی چسبانند و طی چندین مرحله تبدیل به محصول باکیفیت و فاخر می شود.

محصولات فیروزه کوبی با توجه به کیفیت مس و کیفیت سنگ فیـروزه در آن ارزش گذاری می شود از همین رو محصــولات برندمسجدی ده سال ضمانتنامه کتبی جهت اطمینان کامل مشتری به همراه دارند.

برآمـده از دل کوه و سنـگ های سخت و ســربلنداز سختــی ها بیرون آمــده، مثل سیاوش از دل آتش. این داستان سنگ قیمتی فیروزه است. 

خاستگاه فیــروزه کوبی نیشابور است.

اگرچــه این هنــر به خاطر زیبایی ذاتــی خـــود محــدود به آنجــا نماند و مورد توجه هنرمنــــدان اصفهانــی نیز قرار گرفت،اما همـــواره بهتـرین ونابترین محصـولات فیـــروزه کوبی، تولیــدهنرمنــدان اصفهانی است. 

فیروزه کوب ها هنـر خود را روی ظروف فلزی  مس پیاده می کننـد.